? !
.
                    -    -               
 

HAUL: , Ĩ ?

: Tetty Tkachuk.
: 558336

ZOMART: https://zomart.ru/?r1=tettytkachuk&utm_source=youtube&utm_medium=text&utm_campaign=20160609_tettytkachuk

: Tkachuk

sammydress: www.sammydress.com?lkid=347459

1:00 : http://bit.ly/2f1mVqc

1:33 :http://bit.ly/2d2DNkw

1:50 :http://bit.ly/2cHb9Gi

2:51 : http://bit.ly/2d02bk1

3:43 : http://bit.ly/2d8Uj3b

4:09 : http://bit.ly/2dhiSJQ

4:50 : http://bit.ly/2cO8iJs

5:23 :http://bit.ly/2deEm7p

6:23 :http://bit.ly/2cB1AmY

6:49 : http://bit.ly/2cPqTmQ

---------------------------------------------------------------------------------------------------

: https://goo.gl/lMRwV8

?

INSTAGRAM: https://instagram.com/tatianatkachuk/

VK: https://vk.com/tettytkachuk

TWITTER: https://twitter.com/tettytkachuk

? , !  © 2017